Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy

Oddział Terenowy we Wrocławiu

O nas

Głównym celem Stowarzyszenia są:

- Wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego
- Współudział w tworzeniu systemu i warunków kształcenia ogólnego i zawodowego 
  młodzieży
- Organizacja systemu instytucji kształcących i opiekuńczych
- Pomoc socjalna dla dzieci i młodzieży defowaryzowanej
- Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie
  organizacji opieki społecznej i promocji zawodowej dla młodzieży
- Udział w tworzeniu i realizacji lokalnych programów na rzecz dzieci i młodzieży
- Tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych oraz Polonii i Polaków za granicą
- Ochrona i promocja zdrowia
- Tworzenie warunków do przystosowania społecznego i zawodowego dzieci
  i młodzieży niepełnosprawnej
- Działalność charytatywna
- Pobudzanie i wspieranie inicjatyw młodzieży w zakresie przedsiębiorczości
- Działalność na rzecz ekologii ochrony przyrody
- Przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznych, zapobieganie przestępczości
  i demoralizacji dzieci i młodzieży
- Stworzenie warunków do właściwej opieki postpenitencjarnej w stosunku do dzieci
  i młodzieży wymagającej takiej opieki
- Wspieranie działań zawiązanych z rozwojem demokracji, ochrony wolności i praw
  człowieka oraz swobód obywatelskich
- Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
  miedzy społeczeństwami
- Promocja i organizacja wolontariatu
Forma prawna:
jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

REGON: 93262817400000
NIP: 899-23-98-612
KRS: 0000253553
KONTO BANKOWE:
63 1090 2473 0000 0006 2402 3413

Przekaż 1% podatku:
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000253553.

Wpłać darowiznę:
Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. 
Konto bankowe:
63 1090 2473 0000 0006 2402 3413